Fritidsområdet Hästskon

Stadgar för Fritidsområdet Hästskon Ekonomisk Förening

 

Antagna vid Årsstämma 2018-06-26 och vid extra stämma 2018-07-23

Föreningens namn

§1 Föreningens namn är Fritidsområdet Hästskon Ekonomisk Förening

 

Ändamål och verksamhet

§2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fastigheterna Halmstad 4:64 och Halmstad 4:65, samt föreningens tillhöriga separata ekonomibyggnader. Medlem deltar i verksamheten genom att delta med eget arbete på av styrelsen anvisade städdagar samt att verka för trivsel och ordning inom området.

 

Föreningens säte

§3 Styrelsen har sitt säte i Halmstad kommun, Hallands län.

 

Medlemskap

§4 Fysisk person som avser att förvärva någon av Hästskons 74 insatser och 74 fritidshus skall till styrelsen skriftligen inkomma med ansökan om medlemskap i Fritidsområdet Hästskon Ek. förening före förvärvet. Styrelsen har att godkänna eller avslå ansökan. Om flera personer avser att gemensamt förvärva ett fritidshus skall samtliga ansöka om medlemskap i föreningen. Oavsett om det är flera delägare har varje fritidshus en röst. Om styrelsen beviljar ansökan om medlemskap så blir den sökande medlem i föreningen och har därmed rätt att förvärva insats och fritidshus. Juridisk person äger ej rätt att vara medlem. De av medlemmarna självägda fritidshusen får ej användas som permanentbostad. En medlem äger ej rätt att äga mer  än en ett fritidshus. Mellan medlem och föreningen skall ett särskilt avtal om bostadsarrende upprättas i enlighet med jordabalkens (1970:994) regler. Med medlemskapet följer rätt att utan särskild ersättning utöver erlagd medlemsavgift   till föreningen, disponera den mark varpå medlemmens stuga är belägen, samt att nyttja de gemensamma vägar och grönområden som finns på föreningens fastigheter. Vid föreningsstämma och extra stämma är det en röst per stuga oavsett antal delägare. Vid flera ägare av stuga kan en ägare utses att representera de övriga ägarna på en stämma.

 

Medlems skyldighet

§ 5 Medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman och styrelsen fastställda medlemsavgifter och övriga förekommande avgifter (städavgifter, adm. avgifter m.m.) samt även i övrigt följa föreningens stadgar, trivselregler och beslut.

Medlem förbinder sig att följa Halmstad Kommuns planbestämmelser som finns för området.

Det är varje stugägares ansvar att följa gällande planbestämmelser. Föreningen och styrelsen fråntar sig allt ansvar om någon stugägare ej följer planbestämmelserna.

 

Insatser

§ 6 Medlem skall betala en insats som beslutas av föreningsstämman. Medlemsinsatsen i föreningen är

59 100 kronor per andel. Varje insats berättigar till en andel i föreningen. Till varje andel hör ett arrende av den mark som stugan står på. Vid förstagångsupplåtelsen skall hela medlemsinsatsen tillfullo vara inbetald till föreningen innan ansökan om medlemskap prövas. Se även § 7.

 

Överlåtelse (försäljning, byte eller gåva av stuga)

§ 7 Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Förvärvaren av andel skall skriftligen innan förvärv ansöka om medlemskap i föreningen. I ansökan skall anges namn, personnummer, bostadsadress, telefon och mejladress samt även vilken andel förvärvet avser. Avtal om överlåtelse av andel i föreningen och arrendeavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av både överlåtaren och förvärvaren. Den som genom överlåtelse förvärvar andel i föreningen och som efter ansökan om medlemskap antagits som medlem i föreningen, inträder i överlåtarens ställe såsom medlem i föreningen och övertar avgående medlems andel och medlemsinsats. Ovanstående regler om överlåtelse genom köp gäller även för överlåtelse genom byte. Om en andel övergått genom arv, gåva, testamente, bodelning eller annat liknande förvärv skall förvärvaren inom sex månader ansöka om medlemskap i föreningen. Iakttas inte tidsgränsen eller om förvärvaren inte kan beviljas medlemskap får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat andelen och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får föreningen sälja andel och stuga på offentlig auktion för förvärvarens räkning.

 

Medlemsavgift

 § 8 Medlem skall årligen till föreningen inbetala en medlemsavgift per stuga som bestäms av styrelsen. Avgiften skall täcka kostnader för drift och underhåll, planerade kommande kostnader, fastighetsavgift på marken, ev. lånekostnader samt skatter och avgifter som åläggs föreningen. Vid försenad betalning äger föreningen rätt att debitera förseningsavgift med diskonto plus 8% eller vad som föreskrivs i lag. Föreningen äger även rätt att debitera en administrativ avgift på 100 kronor. Medlemsavgift får inte överstiga 15 000 kronor.

 

Uteslutning

§ 9 Medlem som uppenbart vanvårdar sin byggnad, åsidosätter stadgar eller ordningsföreskrifter, kan av föreningsstämman på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen. Erlagd insats kan vid uteslutning ej återfås.

Om utesluten medlem ej inom 6 månader från uteslutningen sålt sin stuga äger föreningen rätt att förvärva stugan enligt värdering av oberoende värderingsman som utses av styrelsen. Kostnaden för värderingen betalas av den uteslutna medlemmen.

                  

Medlemsförteckning

§ 10 Styrelsen är skyldig att se till att aktuell medlemsförteckning finns. Medlemsförteckningen skall innehålla uppgift om:

  - Medlems namn och postadress

  - Vilken andel medlem äger

   - Tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen

 I och med att medlem beviljas medlemskap i föreningen godkänner medlemmen att föreningen för medlemsförteckning innehållande ovanstående uppgifter om medlemmen. Medlemmen godkänner också att föreningen i sina register har uppgift om medlemmens telefon och mejladress.

Medlemsförteckningen skall följa den gällande dataskyddsförordningen.

 

Styrelsen

§ 11 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Vid varje stämma väljs två ledamöter för en mandattid av två år. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Ordförande väljes på ordinarie föreningsstämma, mandattid ett år.

Övriga styrelseuppdrag sker genom konstituering inom styrelsen. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem även väljas närstående (maka, make, sambo eller barn) till medlem samt samägare. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstat för eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Styrelsen får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller upplåta panträtt i den. Tvist mellan föreningen och dess styrelse eller styrelseledamot eller föreningsmedlem skall hänskjutas till avgörande av allmän domstol alternativt arrendenämnd.

 

Firmateckning

 § 12 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening.

Styrelsen äger rätt att utse särskild firmatecknare.

 

Revisorer

§ 13 Föreningsstämman väljer två ordinarie revisorer jämte en suppleant med en mandattid på två år.

 

Räkenskapsår

§ 14 Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

Årsredovisning

§15 Styrelsen ska senast två månader före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar. Revisorerna ska senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.

 

Vinstfördelning

§ 16 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut överföras i ny räkning .

 

Föreningsstämma

§ 17 Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång i Halmstad.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 

 1. Val av ordförande vid stämma.
 2. Val av sekreterare vid stämma.
 3. Val av justeringspersoner.
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna samt beslut om hur vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 10. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer
 11. Val av ordförande för föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Motioner
 16. Övriga rapporter
 17. Övriga frågor

 

Motion skall vara skriftligen inlämnad till styrelsen senast två månader före ordinarie föreningsstämma för att behandlas på stämman.

 

Medlem utövar rösträtt på föreningsstämma med en röst per stuga. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.  Ombud kan vara närstående till medlem (maka, make, sambo eller barn) samt samägare. Även annan medlem i föreningen får vara ombud. Ombud, utöver närstående, skall uppvisa en skriftlig daterad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Inga andra än ovanstående kan vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Endast medlem som har fullgjort sina åtaganden mot föreningen har rösträtt på föreningsstämma.

 

Extra stämma

§ 18 Extra stämma hålls när styrelsen eller minst sju medlemmar eller revisorerna finner det påkallat. Kallelsen ska utfärdas inom 14 dagar från det att styrelsen får begäran därom.

 

Kallelse och information till Medlemmar

§19 Kallelse till föreningsstämmor ska ske skriftligen till medlemmarnas permanenta postadress om enskild medlem inte anmäler annan ordning till styrelsen.

Kallelsen ska vara utsänd tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Samma tidpunkter gäller för kallelse till extra stämma.

Övrig information om verksamheten till medlemmarna kan sändas via e-post eller delges på föreningens hemsida, anslagstavla eller skickas skriftligen per post efter beslut av styrelsen.

                                           

Stadgeändringar

§ 20 Ändring i stadgar fordrar att det beslut som fattats på stämman biträds av mins 2/3 av de röstande. För ändring av stadgarna krävs beslut på en stämma.

Förslag till ändring av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsstämman och vara berett av styrelsen före kallelsen till årsstämman.

 

Upplösning

§ 21 Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmar i förhållande till inbetalda insatser.

 

 Lagen om ekonomiska föreningar

§ 22 I övrigt följer verksamheten vad som stadgas i gällande Lag om ekonomiska föreningar (EFL).

2015

2014

Här hittar du information som är tillgänglig för medlemmar

Utredning från Halmstad kommun om stranderosionen. Logga in och läs mer under Övrigt.

Läs gärna om facebook-gruppen:

Övriga länkar